panorama foto omgeving poldermolen De Eendracht

 

logo HBService

 

bouwen aan de fundering van modelmolen Westendorp

Bij de start van het bouwproject was nog niet duidelijk waar de molen geplaatst zou moeten worden. Het eigen terrein was hiervoor niet direct geschikt.

Door ruilverkaveling werd een aangrenzend stuk grond, welke voor 1970 ook bij de molen hoorde, aan de agrarische bestemming onttrokken en aan de gemeente Grootegast toebedeeld. Over een gedeelte van deze grond is een recreatief fietspad aangelegd. Het resterende deel leent zich uitstekend om als moerasgebied te worden ingericht. De modelmolen zou hierin een functie kunnen hebben als wateropvoerwerktuig. Dit plan werd nader uitgewerkt en bij de gemeente Grootegast ingediend. Het college reageerde positief en steunt deze ontwikkeling, omdat dit een aanvulling kan betekenen op de recreatieve beleving van de fietsers.

In juni van 2002 werd door de gemeente Grootegast een bouwvergunning afgegeven, waarna het fundament in de zomer van 2002 kon worden gemaakt. De roeden (wieken) werden in februari 2003 geplaatst. Alle werkzaamheden vonden plaats in vrije tijd en voor eigen rekening. Door het droge weer kon er vroeg in het voorjaar begonnen worden met het afgraven en aanleggen van de grote vijver. De vijver werd daarna gevuld door het molentje. Door de harde zandlaag blijft het water goed op peil. Langzamerhand neemt de natuur weer bezit van het ontgraven terrein. Momenteel zitten er erg veel (kleine) kikkers in de vijver. Het spontaan gaan bloeien van zwanebloemen is een teken dat het ecologisch wel goed zit. De ontgraven grond is gebruikt voor taludverbreding en dijk verzwaring ter plekke.

Op de volgende pagina enkele foto's van het project

technische gegevens

Voor een beeldverslag klik hier